Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Гришковецької територіальної громади до 2027 року

Дата: 28.12.2023 08:48
Кількість переглядів: 309

Фото без описуЄдина екологічна платформа "ЕкоСистема"

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 27.12.2023 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 26-12-4031-23

Замовник: Гришковецька селищна рада

1. Назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Гришковецької територіальної громади до 2027 року

2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" документами державного планування є стратегії , плани , схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/ або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Стратегія розвитку Гришковецької територіальної громади до 2027 року (далі - Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня , який розроблений з урахуванням норм Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічого і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки", Указу Президента України "Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" та методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізацій статегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України 21.12.2022 №265. Проєкт Стратегії готується за пропозиціями та за участю структурних підрозділів селищної ради, з урахуванням пропозицій підприємств, установ, організацій ТГ, що задіяні у виконанні визначених завдань, заходів місцевих цільових програм. Основною метою Стратегії є створення умов для сталого функціонуваня господарського комплексу та комунальної інфраструктури, сприяння діяльності суб'єктів господарювання, дотримання екологічних стандартів та підвищення конкурентоспроможності громади, забезпечення місцевого економічного та соціального розвитку шляхом використання стратегічних переваг громади, а також втілення на місцевому рівні державної політики розвитку громад та територій України. До процесу формування бачення та визначення пріоритетних напрямів розвитку громади були залучені представники органів місцевого самоврядування та бізнесу, освітяни, медики, представники громадянського суспільства. Стратегія узгоджується з стратегічними і оперативними цілями стратегічних документів державного та регіонального рівня: Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695) та Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Стратегія розвитку Гришковецької територіальної громади до 2027 року містить завдання економічного, соціального і культурного розвитку територіальної громади до 2027 року у сферах: безпека населення, комунальне господарство, охорона навколишнього прирродного середовища, дорожнє господарство, охорона здоров'я, освіта, культура і туризм, та інше. Для забезпечення виконання завдань формуються відповідні заходи, серед яких можуть бути такі, які, відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності. Головними завданнями в екологічній сфері, що можуть бути включені до Стратегії розвитку, є збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, покращення екологічної ситуації у громаді. Стратегічна екологічна оцінка Cтратегії дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планової діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) У процесі здійснення СЕО планується оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії, зокрема, для таких складових довкілля: - атмосферне повітря; - клімат; - водні ресурси; - земельні ресурси; - здоров'я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Оскільки Стратегія грунтується на узагальненій системі довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм, а також містить основні показники економічного та соціального розвитку територіальної громади та напрямки її розвитку на наступний бюджетний період, на базі яких визначаються показники бюджету територіальної громади, виправданими альтернативами за умови незатвердження Стратегії є виключне затвердження окремих цільових програм в кожній зі сфер життєдіяльності громади та програми соціального і економічного розвитку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення СЕО планується застосувати статистичний аналіз тенденцій змін стану довкілля. Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші. Комплекс методів проведення СЕО може бути змінений в залежності від характеру планових завдань Стратегії, Програми соціального та економічного розвитку громади та місцевих цільових програм, виконання яких передбачається протягом 2024-2027 років. Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності ): - статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров'я населення Гришковецької громади; - дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); - інформацію щодо водних об'єктівна на території Гришковецької громади; - інформацію, яка міститься в інших законодавчих та нормативно-правових актах і має відношення до Стратегії; - іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля та здоров'я населення, визначені законодавством, зокрема Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Згідно з Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" використання природних ресурсів громадянами , підприємствами, установами та організаціями має здійснюватись з додержанням обов'язкових екологічних вимог: а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього середовища й безпеку здоров'я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка, з урахуванням змісту і рівня деталізації Стратегії, буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". Звіт про стратегічну екологічну оцінку, відповідно буде містити: 1) Зміст та основні цілі Стратегії; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення; 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Стратегії; 5) зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Стратегії, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки Стратегії; 6) опис наслідків для довкілля, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків, пов'язаних з виконанням Стратегії; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Стратегії; 8) обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії розвитку Гришковецької селищної територіальної громади до 2027 року надаються шляхом їх внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, а також приймаються сектором з питань економіки та розвитку інфраструктури апарату Гришковецької селищної ради (вул. Червоний промінь 4, смт.Гришківці, 13337), електронна пошта ekonom@gryshkovecka-gromada.gov.ua, телефон 0983124597. Відповідальні особи: 1) завідувач сектору з питань економіки та розвитку інфраструктури апарату Гришковецької селищної ради Шевчук Наталія Олександрівна (контактні дані: електронна пошта ekonom@gryshkovecka-gromada.gov.ua, телефон 0983124597; 2) головний спеціаліст загального сектору Древаль Наталія Вікторівна (контактні дані: електронна пошта inbox@gryshkovecka-gromada.gov.ua, телефон 0983124597). Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дати оприлюднення на веб-сайті Гришковецької громади та внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки Заяви про визначення обсягу СЕО ( з 28.12.2023 до 06.01.2024 включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

10. Повідомлення про оприлюднення

Заяви про визначення обсягу СЕО: Веб-сайт Гришковецької селищної ради від 28.12.2023

Замовник/Уповноважена особа замовника:

Гришковецька селищна рада/Нагребецька Віта Вікторівна


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь